Music > Genre > Japanese > Gagaku (雅楽) > Chénshū Xīngōng (陳書興公) [c. 600-c. 660]


 
 
Chénshū Xīngōng (陳書興公)
Alias:
Genre: Music
Region: Japanese
Division: Gagaku (雅楽)
Date of birth: c. 600
Place of birth:
Date of death: c. 660
Place of death:
Mentor:
Pupil:


Works
Order Class Work Modo-tonality
Date
       
Tōgaku (唐樂) Ōshikichō (黄鐘調) Kishunraku (喜春樂)

Return to the top