Music > Genre > Japanese > Gagaku (雅楽) > Fujiwara no Koretsuna (藤原伊綱) [c. 940-1007]


 
 
Fujiwara no Koretsuna (藤原伊綱)
Alias:
Genre: Music
Region: Japanese
Division: Gagaku (雅楽)
Date of birth: c. 940
Place of birth:
Date of death: 1007
Place of death:
Mentor:
Pupil:

Return to the top