Music > Genre > Japanese > Sōkyoku (箏曲) > Matsuno Kengyō (松野檢校) [c. 1790-c. 1870]


 
 
Matsuno Kengyō (松野檢校)
Alias:
Genre: Music
Region: Japanese
Division: Sōkyoku (箏曲)
Date of birth: c. 1790
Place of birth:
Date of death: c. 1870
Place of death:
Mentor:
Pupil:

Return to the top