Music > Genre > Japanese > Gagaku (雅楽) > Phật Triết (佛哲) [c. 720-c. 800]


 
 
Phật Triết (佛哲)
Alias:
Genre: Music
Region: Japanese
Division: Gagaku (雅楽)
Date of birth: c. 720
Place of birth:
Date of death: c. 800
Place of death:
Mentor:
Pupil:


Works
Order Class Work Modo-tonality
Date
       
Tōgaku (唐樂) Ichikotsuchō (壹越調) Chō (鳥)
Tōgaku (唐樂) Ichikotsuchō (壹越調) Bosatsu (菩薩)
Tōgaku (唐樂) Sadachō (沙陀調) Raryōō (羅陵)
Tōgaku (唐樂) Kotsushikichō (乞食調) Batō (拔頭)

Return to the top