Html->script('imgdialog')?> Music > Japanese > Nōgaku (能楽) > Nōgaku (能楽) > Chōbuku Soga (調伏曽我)

Chōbuku Soga (調伏曽我)
Alias:
Genre: Music
Region: Japanese
Division: Nōgaku (能楽)
Composer: Nōgaku (能楽)
Number:
校註謠曲叢書/天正狂言本 KYKS 2.151
謠曲三百五十番集/狂言記 NMZK 1.04.96
謠曲大觀/狂言集成 YT 3.48
日本古典全書
日本古典文學大系 NKBT 41.02.003
日本古典文學全集
Poet:
Order: Nō (能)
Class: Yōkyoku (謠曲)
Modo-tonality:
Movement:
Instrumentation:
Place:
Date:
Place [P]:
Date [P]:
Collaborator:
Edition:
Editor: Hōshō Seihon (寶生正本)
Publication: 1893-B14
Title:
Volume: 1893_02-14
Page: 0049
Reviser: Hōshō Tomoyuki (寶生友于) [1799-1863]
Place: Tokyō (東京) [JP]
Date: 1799-03 初版
1853-05 再版
1893-07-30 求版
Annotator:
Format: 60p, 23cm
Contributor: Yasuhiro Nakanishi (中西泰裕)
Acquisition: 2013-04-16
0001 Front View
0049 Chōbuku Soga (調伏曽我) View
0001 Back View
Edition:
Editor: Kita Seihon (喜多正本)
Publication: 1910-A20
Title:
Volume: 1910_01-20
Page: 0001
Reviser: Kita Roppeita XIV (喜多六平太 14) [1874-1971]
Place: Tokyō (東京) [JP]
Date: 1899-10-20 再版
1910-11-10 三版
1911-05-15 發行
Annotator:
Format: 49p, 23cm
Contributor: Yasuhiro Nakanishi (中西泰裕)
Acquisition: 2013-08-22
0001 Front View
0001 Chōbuku Soga (調伏曽我) View
0001 Back View

Return to the top