Html->script('imgdialog')?> Music > Japanese > Nōgaku (能楽) > Nōgaku (能楽) > Hōkasō (放下僧)

Hōkasō (放下僧)
Alias: 放家僧 (金春)
Genre: Music
Region: Japanese
Division: Nōgaku (能楽)
Composer: Nōgaku (能楽)
Number:
校註謠曲叢書/天正狂言本 KYKS 3.027
謠曲三百五十番集/狂言記 NMZK 1.04.72
謠曲大觀/狂言集成 YT 4.20
日本古典全書 NKZ 1.4.Anh 09
日本古典文學大系 NKBT 41.07.027
日本古典文學全集
Poet:
Order: Nō (能)
Class: Yōkyoku (謠曲)
Modo-tonality:
Movement:
Instrumentation:
Place:
Date:
Place [P]:
Date [P]:
Collaborator:
Edition:
Editor: Hōshō Seihon (寶生正本)
Publication: 1893-B09
Title:
Volume: 1893_02-09
Page: 0033
Reviser: Hōshō Tomoyuki (寶生友于) [1799-1863]
Place: Tokyō (東京) [JP]
Date: 1799 初版
1853-05 再版
1893-07-30 求版
Annotator:
Format: 63p, 23cm
Contributor: Yasuhiro Nakanishi (中西泰裕)
Acquisition: 2013-04-16
0001 Front View
0033 Hōkasō (放下僧) View
0001 Back View
Edition:
Editor: Kanze Seihon (觀世正本)
Publication: 1911-C01
Title:
Volume: 1911_03-01
Page: 0011
Reviser: Kanze Kiyokado (觀世清廉) [1867-1911]
Place: Kyōto (京都) [JP]
Date: 1899-06-25~ 出版
1901-01-28 
1911-06-25 再版
Annotator:
Format: 44p, 23cm
Contributor: Yasuhiro Nakanishi (中西泰裕)
Acquisition: 2013-04-17
0001 Front View
0011 Hōkasō (放下僧) View
0001 Colophon View
0002 Back View
Edition:
Editor: Kita Seihon (喜多正本)
Publication: 1910-A18
Title:
Volume: 1910_01-18
Page: 0024
Reviser: Kita Roppeita XIV (喜多六平太 14) [1874-1971]
Place: Tokyō (東京) [JP]
Date: 1899-10-20 再版
1910-11-10 三版
1911-04-15 發行
Annotator: Yasuhiro Nakanishi (中西泰裕)
Format: 42p, 23cm
Contributor: Yasuhiro Nakanishi (中西泰裕)
Acquisition: 2013-08-22
0001 Front View
0024 Hōkasō (放下僧) View
0001 Back View

Return to the top